Tom Brady goes full Zoolander, finally

By October 27, 2013 6:11 pm ET

Tom Brady goes full Zoolander, finally