Shayne Skov strips DeAnthony Thomas

By November 7, 2013 10:00 pm ET