Amanda Dufner monkey

By August 22, 2014 10:12 am ET

Do I have a monkey on my head? #atlanta #randomnight #thirtsythursday